صحه گذاری

صحه گذاری

برازش هدف متد های تجزیه

راهنمای آزمایشگاهی صحه گذاری متد-یوروکم

قواعد تصمیم گیری

قواعد تصمیم گیری

نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق-INSO 19706-4

استاندارد ملی راهنمای ISO GUIDE 98-4

ISO 14253-1-2017

decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications

ASME B89.7.3.1 (2001 Reaffirmed 2011)

guidelines for decision rules: considering measurement uncertainty in determining conformance to specifications


ریسک

ریسک

مدیریت ریسک-واژگان

استاندارد ملی 13246 ISIRI برگرفته از راهنمای ISO Guide 73, 2009: Risk managemenT-Vocabulary

استاندارد مدیریت ریسک-راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245

استاندارد ملی 19476 INSO برگرفته از راهنمای ISO/TR 31004:2013, Risk management – Principles and guidelines.

مدیریت ریسک-رهنمود ها

استاندارد ملی 13245 INSO برگرفته از استاندارد ISO 31000: 2018, Risk management – Guidelines

مدیریت ریسک-تکنیک های ارزیابی ریسک

استاندارد ملی 14560 INSO برگرفته از استاندارد IEC/ISO 31010: 2009, Risk management – Risk assessment techniques

FMEA Handbook Version 4.2

راهنمای شرکت فورد برای روش fmea

استاندارد و خطوط راهنمای کالیبراسیون

استاندارد و خطوط راهنمای کالیبراسیون

خطوط راهنمای کالیبراسیون ابعادی

خطوط راهنمای کالیبراسیون الکتریک

کالیبراسیون PH مترها

استاندارد دفاعی ایران

کالیبراسیون خطی با استفاده از مواد مرجع

استاندارد ملی ISIRI 13542 برگرفته از ISO 11095

Guidance on the computation of calibration uncertainties

سيستم هاي مديريت اندازه گيري –الزامات فرايندهاي اندازه گيري و تجهيزات اندازه گيري

استاندارد ملی iso10012 برگرفته از ISO 10012:2003(E), Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment

metrology conceprs: understanding test uncertainty ratio (tur)

Measurement Uncertainties

Physical Parameters and Calibration of Instruments

عدم قطعیت

عدم قطعیت

عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 1:مقدمه ای بر بیان عدم قطعیت اندازه گیری

استاندارد ملی INSO 19706-1 برگرفته از راهنمای ISO/IEC GUIDE 98-1:2009,Uncertainty of measurement-Part1:Introduction to the expression of uncertainty in measurment

ISO/IEC guide 98-3:2008

راهنمای سازمان ایزو و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک برای محاسبه عدم قطعیت

عدم قطعیت اندازه گیری حاصل از نمونه برداری

راهنمای یوروکم

راهنمای استفاده از برآورد های تکرار پذیری، تجدید پذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت اندازه گیری

استاندارد ملی استاندارد ISO21748

تعیین کمی عدم قطعیت در اندازه گیری تجزیه ای

راهنمای یوروکم برای محاسبات عدم قطعیت اندازه گیری

Estimation and Evaluation of Measurement Decision Risk

NASA Measurement Quality Assurance Handbook – ANNEX 4

How reliable is my uncertainty estimate?

عدم قطعیت هدف

راهنمای یوروکم در تنظیم و استفاده از عدم قطعیت هدف در اندازه گیری های شیمیایی

Good Practice Guide Measurement

A Beginner’s Guide to Uncertainty of Measurement

اطمینان از اعتبار نتایج

اطمینان از اعتبار نتایج

E 691 – 99

Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine thePrecision of a Test Method

Standard Practice for Use of Control Charts in Statistical Process Control1

استاندارد مورد استفاده برای بهره گیری از نمودارهای کنترلی

Statistical methods in process management-capability and performance

استاندارد برای بررسی توانایی و عملکرد فرآیند

سری استاندارد های ملی 7442-برگرفته از ISO 5725


تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
ممیزی داخلی