اندازه شناسی

کمیت

کمیت، ویژگی یک پدیده، جسم یا ماده، که در آن خاصیت دارای مقدار است که می تواند به عنوان یک
Posted on 1402/09/03 0
اندازه شناسی

مترولوژی

علم اندازه گیری و کاربرد آن را مترولوژی گویند (VIM 2.2) مترولوژی تمام جنبه های نظری و عملی اندازه گیری
Posted on 1402/08/17 0
اندازه شناسی, تایید صلاحیت

اصطلاحات در اندازه گیری تحلیلی مقدمه ای بر VIM 3

اصطلاحات در اندازه گیری تحلیلی مقدمه ای بر VIM 3 در دنیای مترولوژی – علم اندازه گیری و کاربرد آن
Posted on 1402/08/16 0
اندازه شناسی, تایید صلاحیت, تجهیزات, تضمین کیفیت, عدم قطعیت, کالیبراسیون, کنترل میانی, مدیریت کیفیت, نمودارهای کنترلی

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

داده‌های اندازه‌گیری بیشتر از گذشته و به روش‌های بیشتری استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، تصمیم برای تنظیم فرآیند تولید در
Posted on 1402/08/15 0
اندازه شناسی, تایید صلاحیت, تجهیزات, صحه گذاری, مدیریت کیفیت

صحه گذاری نرم افزار اندازه گیری

فناوری‌های ابزار اندازه‌گیری فعلی از برنامه‌های نرم‌افزاری برای تعیین مقادیر کمیت اندازه‌گیری شده استفاده می‌کنند. به نتایج ارائه شده توسط
Posted on 1402/08/14 0
اندازه شناسی

تجزیه و تحلیل بلند مدت قابلیت فرآیند اندازه گیری

رویه های شناخته شده برای تجزیه و تحلیل قابلیت سیستم های اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری در یک دوره
Posted on 1402/08/09 0
اندازه شناسی

خطاهای اندازه گیری

خطاهای اندازه گیری در یک فرآیند اندازه گیری شامل خطاهای سیستماتیک شناخته شده و ناشناخته از تعدادی منابع و علل
Posted on 1402/07/13 0
اندازه شناسی, قواعد تصمیم گیری

گستره عدم قطعیت

نواحی نزدیک به حدود مشخصات که در آن انطباق یا عدم انطباق به دلیل گستره عدم قطعیت اندازه گیری را
Posted on 1402/07/04 0