مواد مرجع

الزامات عمومی برای صلاحیت تولید کنندگان مواد مرجع

استاندارد ملی برگرفته از ISO 17034:2016

مواد مرجع استاندارد چیست

مواد مرجع استاندارد یا مواد مرجع گواهی‌شده (Certified Reference Material) به موادی گفته می‌شود که برای کنترل و ردیابی نتایج اندازه‌گیری محصولات، به کار می‌روند. از این مواد به منظور معتبرسازی روش‌های اندازه‌گیری تحلیلی و یا کالیبراسیون تجهیزات استفاده می شود.

مواد مرجع استاندارد یا مواد مرجع گواهی‌شده (Certified Reference Material) به موادی گفته می‌شود که برای کنترل و ردیابی نتایج اندازه‌گیری محصولات، به کار می‌روند. از این مواد به منظور معتبرسازی روش‌های اندازه‌گیری تحلیلی و یا کالیبراسیون تجهیزات استفاده می شود.
در حال حاضر آزمایشگاه‌های متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که دستگاه‌ها و آزمون‌های مشترک دارند و در بسیاری از موارد تهیه مواد مرجع به دلیل هزینه‌های بالا و همچنین شرایط تحریم،‌ برای آن‌ها با سختی‌هایی همراه است.
استفاده از مواد مرجع گواهی شده در آزمایشگاه‌ها یک نیاز اساسی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون است.

شرکت‌‌های تولید کننده مواد مرجع استاندارد نیز مانند سایر مراکز این حوزه باید الزاماتی را رعایت کنند که این الزامات در استاندارد ISO/IEC 17034 مشخص شده است.