ارزیابی انطباق و مدیریت کیفیت

تالیفات

تخمین عدم قطعیت

هفت مرحله جهت تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

دانلود 12 صفحه اول

اطمینان از اعتبار نتایج

اطمینان از اعتبار نتایج

دانلود 17 صفحه اول


راهنمای استفاده از نرم افزار مینی تب

دانلود 5 صفحه اول

راهنمای استفاده از نرم افزار qmsys gum

دانلود 6 صفحه اول


استاندارد و کتاب


آخرین دوره ها

[soliloquy id=’1810′ type=’gutenberg’]

[soliloquy id=”4212″]


آخرین نوشته ها


اندازه شناسی, کالیبراسیون

رانش ابزار

رانش ابزار، تغییر پیوسته افزایشی در طول زمان در نشان دهی تجهیز، به دلیل تغییرات در خواص اندازه‌شناسی یک ابزار
Posted on 1402/12/08 0
اندازه شناسی, کالیبراسیون

کالیبراسیون

کالیبراسیون، عملیاتی که در شرایط مشخص، در مرحله اول، رابطه ای بین مقادیر کمیت با عدم قطعیت های اندازه گیری
Posted on 1402/12/05 0
اندازه شناسی

قابلیت ردیابی اندازه شناختی

قابلیت ردیابی اندازه شناختی، ویژگی یک نتیجه اندازه گیری که به موجب آن نتیجه می تواند از طریق یک زنجیره
Posted on 1402/12/03 0
اندازه شناسی

نشان دهی تجهیز

اکثر اندازه گیری ها بر اساس نشان دهی ارائه شده توسط ابزار اندازه گیری یا سیستم های اندازه گیری است.
Posted on 1402/11/28 0
اندازه شناسی

روش اندازه گیری مرجع اولیه

روش اندازه گیری مرجع مورد استفاده برای به دست آوردن نتیجه اندازه گیری بدون ارتباط با استاندارد اندازه گیری برای
Posted on 1402/11/26 0
مقدماتی برای انجام اندازه گیری
اندازه شناسی

مقدماتی برای انجام اندازه گیری

قبل از انجام اندازه گیری، کمیت باید به وضوح تعریف شود، با در نظر گرفتن هدفی که نتیجه آزمایشی برای
Posted on 1402/11/25 0
اندازه شناسی

سیستم بین المللی یکاها

سیستم بین المللی یکاها عبارت است از: سیستم کمیت ها بر اساس هفت کمیت پایه: طول، جرم، زمان، جریان الکتریکی،
Posted on 1402/11/22 0
سیستم مقادیر
اندازه شناسی, کالیبراسیون

سیستم مقادیر

سیستم مقادیر ، مجموعه ای از کمیت ها همراه با مجموعه ای از معادلات غیر متضاد مربوط به آن کمیت
Posted on 1402/11/22 0

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

محمد قائمی

ارسال پیام