تایید صلاحیت آزمایشگاه های میکروبیولوژیکی

مقدمه و دامنه آزمایش میکروبیولوژیکی شامل آزمایش سترونی، تشخیصی، جداسازی، شمارش و شناسایی میکروارگانیسم‌ها (ویروس‌ها،…