تنظیم/کنترل فرآیند (آزمایش قیف)

اغلب عملیات تولیدی از یک قطعه واحد در ابتدای روز استفاده می کنند تا تأیید…