آزمون t تست برای میانگین دو نمونه

اگر دو نمونه با اندازه n1 و n2 وجود داشته باشد و به ترتیب به…