واژه شناسی نمونه برداری

واژه شناسی نمونه برداری اندازه ده کمیت خاص در معرض اندازه گیري ISO GUM(1993)  …