اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهها یا ILAC یک اتحادیه بین المللی متشکل از آزمایشگاه…