اثبات انطباق یا عدم انطباق با تلورانس ها طبق ISO/TS 14253

بخش 1 ISO/TS 14253 قوانینی را برای تعیین اینکه چه زمانی ویژگی های یک قطعه…