احتمال انطباق و ریسک

احتمال انطباق و ریسک مقادیر Y که در بازه رواداری قرار می­گیرند،  نشان دهنده احتمال…