شبيه سازی مونت كارلو

بررسي اجمالی شبیه سازی مونته کارلو بسياري از سيستم ها براي اثرات عدم اطمينان بر…