ارزیابی عدم قطعیت نوع A

ارزیابی عدم قطعیت نوع A، تخمین واریانس داده‌های به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری‌های مستقیم است. برای برآورد…