ارزیابی میانگین های به دست آمده از دو مجموعه از نتایج اندازه گیری

پس از تأیید اعتبار اندازه گیری های انفرادی، از این اندازه گیری ها در محاسبه…