گرایش یا  اریبی

گرایش یا  اریبی تفاوت بین میانگین نتایج مشاهده شده و مقدار مرجع یا توافقی می…