اسامی مخفف و نمادها در استانداردها

اسامی مخفف و نمادها در استانداردها کميسيون الکتروتکنيکي بين المللي IEC انجمن مکانیک مهندسین آمریکا…