مثال عددی برای محاسبه عدم قطعیت استاندارد نوع A

اجازه دهید یک مورد از اندازه گیری جرم یک استاندارد جرم 1 کیلوگرمی را در…