اﺳﺘﺨﺮاج دﯾﺪﮔﺎه ذی ﻧﻔﻌﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و شناسایی ریسک ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 31010:2019

شناسایی ریسک ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج دﯾﺪﮔﺎه ذی ﻧﻔﻌﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 31010:2019 جهت شناسایی…