استفاده از متدهای صحه گذاری شده

استفاده از متدهای صحه گذاری شده دو مسأله اساسی هنگام استفاده از متد دیگر، یعنی…