استفاده از اطلاعات عدم قطعیت در ارزیابی انطباق

پیش­گفتار در زمان ویرایش اول، کار در مورد ارزیابی انطباق در حوزه­ های دیگر به…