انتخاب قاعده تصمیم گیری

در نظر گرفتن غیر مستقیم عدم قطعیت در بیانیه انطباق انتخاب قاعده تصمیم گیری اگر…