انحراف استاندارد دو میانگین

بگذارید دو مجموعه اندازه گیری با پسوندهای 1 و 2 را جهت بررسی انحراف استاندارد…