بازرسی از سطوح

بازرسی از سطوح (تصمیمات انطباق برای اندازه ­گیری­های گسسته) در ساده ­ترین شکل، قانون پایه…