توزیع مستطیلی

توزیع مستطیلی برای تعریف توزیع مستطیلی اجازه دهید یک تابع احتمال (X)F را در نظر…