اهمیت عدم قطعیت

چرا عدم قطعیت اندازه گیری مهم است؟ اندازه گیری های کمی هر روز انجام می…