بررسی مولفه های عدم قطعیت

هنگامی که عدم قطعیت گسترده را محاسبه کردید، بهتر است بررسی مولفه های عدم قطعیت…