بررسی پایداری

به غیر از تحلیل نمودار کنترل نرمال، هیچ تحلیل عددی یا شاخص خاصی برای بررسی…