بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری

در سال 1978، کمیته بین‌المللی اوزان و اندازه‌گیری‌ها (CIPM) – بالاترین مقام جهانی در اندازه‌شناسی،…