شناخت تأثیر تغییرات بیش از حد درون بخشی

تأثیر تغییرات ، درک منابع تغییرات یک سیستم اندازه‌گیری برای همه کاربردهای اندازه‌گیری مهم است،…