تابع عملکردی و مقادیر ورودی

در تابع عملکردی، کمیت های ورودی X1، X2، X3، …، Xn خود کمیت های اندازه…