تحليل سناريو

تحليل سناريو بررسي اجمالي تحليل سناريو تحليل سناريو نامي است كه به روش توصيفي داده…