تحليل تصميم گيری چند معياره (MCDA)

بررسي اجمالی تصميم گيری چند معياره استفاده از طيفي از معيارها براي ارزيابي عيني و…