تعیین اندازه نوار محافظ و حد پذیرش

تعیین اندازه نوار محافظ و حد پذیرش اندازه نوار محافظ g و در پی آن،…