رهنمودهایی برای تعیین پایداری

1-جهت تعیین پایدارینمونه ای را دریافت کنید و مقدار(های) مرجع آن را نسبت به استاندارد…