تغییرات فرآیند اندازه گیری

برای اکثر فرآیندهای اندازه گیری، کل تغییرات اندازه گیری معمولاً به عنوان یک توزیع نرمال…