منابع تغییرات

مشابه همه فرآیندها، سیستم اندازه‌گیری تحت تأثیر منابع تغییرات تصادفی و سیستماتیک قرار می‌گیرد. 1)…