اثرات تغییرپذیری سیستم اندازه گیری

از آنجایی که سیستم اندازه‌گیری می‌تواند تحت تأثیر منابع مختلف تغییرات قرار گیرد، خوانش‌های مکرر…