توزیع احتمال ذوزنقه ای

توزیع احتمال ذوزنقه ای نوعی سازش بین توزیع های مثلثی و مستطیلی است. توزیع مستطیلی…