توزیع احتمال مثلثی

در توزیع احتمال مثلثی، احتمال وجود مقدار واقعی در مقدار بیان شده (مرکز توزیع) حداکثر…