توزیع t استیودنت

یکی از توزیع های ویژه ای که از توزیع نرمال به دست می آید، توزیع…