ارزيابي داده هاي حاصل از فرآیند اطمینان از اعتبار نتایج

 داده هاي حاصل از کنترل کيفيت بايد به منظور بررسي قابل قبول بودن مورد ارزيابي…