مسائل طراحی و توسعه سیستم اندازه گیری

چه چیزی در سیستم اندازه گیری باید اندازه گیری شود؟ چه نوع مشخصه ای است؟…