ثبات ها

ثبات ها ثبات ها مدت‌ هاست که در کارخانه‌ های تولیدی برای نگهداری سوابق عوامل…