آزمون t زوجی برای تفاوت میانگین ها

اجازه دهید موردی را در نظر بگیریم که دو نمونه مستقل نیستند. اندازه نمونه ها…