آزمون کوکران برای همگنی واریانس ها

اگر اندازه نمونه ها (تعداد اندازه گیری های انجام شده برای رسیدن به نتایج) یکسان…