حد بالا رواداری یک طرفه

حد بالا رواداری یک طرفه، قاعده تصمیم گیری: قبول در زمان PFA ≤ PFAmax در…