خطاهای اندازه گیری

خطاهای اندازه گیری در یک فرآیند اندازه گیری شامل خطاهای سیستماتیک شناخته شده و ناشناخته…