حداکثر خطای مجاز یک ابزار

با دانستن واریانس ترکیبی یک ابزار، حداکثر خطا مجاز آن ممکن است ثابت شود. برای…