خطی بودن Linearity

خطی بودن Linearity با استفاده از فاکتور خطي بودن مشخص مي شود که آيا تجهيز…