کیفیت داده های اندازه گیری

کیفیت داده‌های اندازه‌گیری با ویژگی‌های آماری اندازه‌گیری‌های متعدد به‌دست‌آمده از یک سیستم اندازه‌گیری که تحت…